تلفن: 22662788 - 21912771


دورنگار: 3-22662672


پست الکترونیک: iranexpo2017@iranfair.com


آدرس: بزرگراه چمران - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی - صندوق پستی 1491 - 19395