پاویون جمهوری اسلامی ایران با مساحت 505/65 متر مربع در بخش کشورهای آسیایی واقع شده است .